Chúa kitô là đấng cứu Chuộc bản đồ
Bản đồ của chúa, đấng cứu thế